TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ERKEN MİYOSEN KIRKA-FRİGYA KALDERASINDE GENLEŞME TEKTONiĞİ VE KALDERE OLUŞUMUNUN BOR ÇÖKELİMİNE ETKİLERİ, BATI ANADOLU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : genleşme tektoniği, kaldera oluşumu, bor cevherleşmesi, Erken Miyosen, Kırka-Frigya kalderası, Batı Anadolu, extensional tectonics, caldera formation, bor mineralization, Early Miocene, Kırka-Phrigian caldera, western Anatolia.
Yazarlar
  • CAHİT HELVACI
  • IOAN SEGHEDİ
Paylaş: