TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SAKARYA ZONUNDA PALEO-TETİS İLE KARAKAYA KOMPLEKSİNİN ZAMAN MEKAN İLİŞKİSİ VE BUNUN TEKTONİK ANLAMI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Sakarya Zonu, Paleo-Tetis, volkanik yay, Karakaya Kompleksi, Yay-ardı havza,Sakarya Zone, Paleo-Tethys, volcanic arc, Karakaya Complex, Back-arc basin

SAKARYA ZONUNDA PALEO-TETİS İLE KARAKAYA

KOMPLEKSİNİN ZAMAN MEKAN İLİŞKİSİ VE BUNUN

TEKTONİK ANLAMI

Erdinç Yiğitbaşa, İsmail Onur Tunçb, Özcan Özkaraa

aÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale

bArdahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ardahan

(erdinc.yigitbas@gmail.com)

ÖZ

Biga yarımadası ve dolayında yapılan ayrıntılı jeolojik haritalama, petrografi, jeokimya ve

jeokronoloji çalışmaları Sakarya zonunun temel kayaları ve Kretase öncesi jeolojik evrimi

hakkında çok önemli bulgular sağlamıştır. Bölgede Kazdağ masifi, Çamlıca masifi, Karadağ

masifi, Karabiga masiflerini temsil edilen alanlarda 1/25.000 ve ayrıca Edremit-Havran, Yenice-

Sazak ve Bandırma alanlarında kritik görülen kesimlerde 1/10.000 ölçeğinde jeolojik

haritalama yapılmıştır. Jeolojik haritalama çalışmaları; Kazdağ grubunun, bölgenin görülür

temelini temsil ettiğini ortaya koymuştur. Bu derin temel,U/Pb zirkon tarihlendirmelerine göre

Triyas yaşlıdır ve jeokimyasal nitelikleri bir volkanik-yay, bir okyanusal kabuk ve bir kıtasal

kabuk parçasından oluştuğunu göstermektedir. Bütünüyle amfibolit fasiyesinde metamorfik

olan bu topluluk muhtemelen bölgede Paleo-Tetis okyanusunun ve buna komşu bir ada

yayının kalıntılarını temsil etmektedir.

Kazdağ Grubunun üzerinde yeşil şist fasiyesinde metamorfik Kalabak grubu tektonik bir dokanakla

yer alır. U/Pb zirkon tarihlendirmelerine göre Kalabak grubu geç Ediyakaran - Geç

Silüriyeniçinde gelişmişbir volkanik yay ve bununla zaman ve mekân beraberliği gösteren bir

yığışım karmaşığından oluşmakta olup erken Devoniyen yaşlı metagranitlerle kesilmektedir.

Bu topluluğu oluşturan tüm birimlerin Variskan ve Kimmerid tektono-termal etkilere maruz

kaldığını gösteren U/Pb zirkon analizi verileri vardır. Devoniyen öncesi yaşlı bu aktif kıta

kenarı topluluğu Triyas döneminde Paleo-Tetis okyanusuna komşu bir kıta kabuğu niteliğinde

olmalıdır.

Bu topluluğun üzerine Karadağ masifinde Permo-Karbonifer yaşlı karbonat platfom istifi belirgin

bir açısal diskordansla gelmektedir. Gerek bu karbonat istifi üzerine ve gerekse Kalabak

grubu metamorfik kayaları üzerine Karakaya Grubu açısal diskordansla gelir. Dokanak, Triyas

sonrası tektonizma ile çoğu alanda hareket geçirmiş olmakla birlikte;birim arkozik kırıntılılar

ve buna eşlik eden alkali bazaltik volkanizma ile başlar. Bu transgresif volkanik-çökel taban

birimler içinde şiddetli bir gerilmeli tektonizmayı kanıtlayan neptüniyen dayklar, olistolitler

ve sin-tektonik sedimenter yapılar gelişmiştir. İstifte ortamın üste doğru derinleşerek pelajik

çökellerin geliştiği ve ikinci bir bazaltik volkanizmanın bunaeşlik ettiği görülür. Bu düzeylerden

sonra oldukça karmaşık iç yapılıbir karmaşığa ve regresif çökellere geçilir. Bu dönemde

çökelmeye metamorfik temel kayalarının ve karbonatların dilimlenmesiyle devasal boyutta

olistolit gelişimi eşlik etmiştir.Bütün bu birimler Sakarya zonu ve Armutlu-Ovacık zonunun

olağan Jura ve Kretase birimleri ile açısal diskordansla örtülür.

43

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı 23-27 Nisan/April 2018 71st Geological Congress of Turkey

Özetlenen bulgular Sakarya zonunun görülür temelinin muhtemelen Paleo-Tetis okyanusuna

bakan bir volkanik yay ile buna komşu bir kıtasal temelden oluştuğunu göstermektedir. Karakaya

Grubu ise bu temel üzerinde, Paleo-Tetis okyanusuna nazaran bir yay-ardı havza olarak

Triyas döneminde açılmış ve bu dönem sonunda kapanmıştır.

Bu bulgular literatürde son 35 yıldır tartışılan Karakaya Kompleksinin yığışım karmaşığı olduğu

görüşünün tersine bundan 37 yıl önce; 1981 yılında Şengör ve Yılmaz (Tectonophysics,

75, 1981 181-241) tarafından önerilen yay-ardı kenar denizi modelini tam olarak desteklemektedir.

Bu çalışma 115Y214 no’lu araştırma projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sakarya Zonu, Paleo-Tetis, volkanik yay, Karakaya Kompleksi, Yay-ardı

havza

44

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı 23-27 Nisan/April 2018 71st Geological Congress of Turkey

TIME – SPACE INTERRELATION OF PALEO-TETHYS AND

KARAKAYA COMPLEX IN SAKARYA ZONE AND TECTONIC

SIGNIFICANCE - NORTHWESTERN TURKEY

Erdinç Yiğitbaşa, İsmail Onur Tunçb, Özcan Özkaraa

aÇanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering, Department of Geological

Engineering, Terzioğlu Campus, Çanakkale

bArdahan University, Faculty of Humanities and Literature, Dep. of Geography, Ardahan

(erdinc.yigitbas@gmail.com)

ABSTRACT

Detailed geologic mapping, petrographic, geochemistry and geochronology studies in the

Biga Peninsula and surroundings provide very important findings about basement rocks of

the Sakarya Zone and pre-Cretaceous geological evolution. The areas represented by the Kazdağ

massif, Çamlıca massif, Karadağ massif, and Karabiga massif were mapped at 1/25,000

scale and additionally critical sections in Edremit-Havran, Yenice-Sazak and Bandırma were

mapped at 1/10,000 scale. Geological mapping studies revealed that the Kazdağ Group represents

the visible basement in the region. This deep basement is Triassic in age according

to U/Pb zircon dating and geochemical characteristics show it formed a part of a volcanic

arc with oceanic crust and continental crust fragments. The whole of this amphibolite-facies

metamorphic assemblage probably represents the remains of the Paleo-Tethys ocean and a

neighboring island arc.

Above the Kazdağ Group, the greenschist-facies metamorphic Kalabak Group is located above

a tectonic contact. According to U/Pb zircon dating, the Kalabak Group comprises a volcanic

arc and temporally- and spatially-associated accretionary complex developed in the

Ediacaran-Late Silurian, cut by early Devonian metagranites. There are U/Pb zircon analysis

data indicating that all units forming this assemblage were exposed to Variscan and Cimmeride

tectono-thermal effects. This pre-Devonian active continental margin assemblage formed

continental crust neighboring the Paleo-Tethys ocean during the Triassic.

Above this assemblage, a Permo-Carboniferous carbonate platform sequence occurs over a

clear angular disconformity in the Karadağ massif. The Karakaya Group lies above an angular

disconformity over both this carbonate sequence and the Kalabak Group metamorphic

rocks. The contact was activated in the majority of areas by tectonism after the Triassic, with

the unit beginning with arkosicclastics and accompanying alkali basaltic volcanism. Within

these transgressive volcanic-sediment basal units, Neptunian dykes, olistoliths and syn-tectonic

sedimentary structures developed proving severe extensional tectonics. Towards the top of

the sequence, deepening pelagic sediments formed and appear to be accompanied by a second

basaltic volcanism. After these levels, a complex with very complicated internal structure and

regressive sediments begin. Sedimentation in this period was accompanied by giant-scale olistolith

development slicing the metamorphic basement rocks and carbonates. All these units are

covered by the normal Jurassic and Cretaceous units of the Sakarya zone and Armutlu-Ovacık

zone above an angular disconformity.

This study was supported by TÜBİTAK with the research project numbered 115Y214.

Keywords: Sakarya Zone, Paleo-Tethys, volcanic arc, Karakaya Complex, Back-arc basin

Yazarlar
  • ERDİNÇ YİĞİTBAŞ
  • İSMAİL ONUR TUNÇ
  • ÖZCAN ÖZKARA
Paylaş: