TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

KIBRIS VE GÜNEY ANADOLU’NUN JEOLOJİK KORELASYONU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Kıbrıs, Türkiye, GD Anadolu, Doğu Akdeniz, Tetis-Cyprus, Turkey, SE Anatolia, Eastern Mediterranean Sea, Tethys

Kıbrıs, Kuzeyden güneye doğru şu morfotektonik ana unsurlardan oluşmaktadır; Beşparmak

Dağları-Mesorya Ovası-Troodos Masifi. Ada güney ve kuzeyden Akdeniz’le çevrilidir. Ancak

kuzeyde sığ bir şelf güneyde ise ani derinleşen bir hendek yer alır. Beşparmak dağları Doğu-

Batı uzanan ince uzun bir dağ sırasıdır. Kuzey ve güneyinden faylarla sınırlanmıştır.

Kıbrıs’ı oluşturan bu morfotektonik unsurlar aynı zamanda birbirlerinden farklı jeolojik özellikler

sergilerler. Beşparmak dağları; tabanında yer alan bir yığışım prizmasıyla bunun üzerinde

gelişmiş bir volkanik yay ve derin deniz çökelerinden oluşan bir istifle temsil edilir.

Dağ, transpresyonel nitelikli (Oblik fay; güney yönlü ters atım ve sağ yönlü yanal atım bileşenli)

aktif fayların sıkıştırmasıyla dar bir şerit halinde Pliyo-Kuvaternerde yukarı doğru

pırtlıyarak yükselmiş ve günümüzdeki morfolojik konumuna ulaşmıştır. Aynı süreçte dağın

yamaçları ise yükselmeye bağlı gelişen gravite etkisiyle, normal faylarla düşmektedir (oblik

fay düzleminin normal fay olarak hareket etmesi). Bunun sonucunda dağ kuşağı günümüzdeki

horst yapısını kazanmıştır. Beşparmak dağlarını güneyden sınırlayan ters atım bileşenli faylar,

dağı Mesorya düzlüğünün Alt-Orta Miyosen çökel istifinin üzerine ilerletmiştir.

Mesorya ovası kalın bir çökel istifle temsil edilir. Gelişmesinin ilk dönemlerinde, napların

öneyinde gelişmiş bir fliş havzası niteliğindedir. Bu çökeller günümüzde ovanın görülen en

alt çökel istifini temsil eder ve eksenleri doğu-batı uzanan kıvrımlarla kıvrılmıştır. Daha sonra

Beşparmak Dağlarının günümüzdeki konumunu kazanması aşamasındaki son yükselme döneminde

bir molas havzası konumunu kazanmış ve dağdan taşınan Pliyo-Kuvaterner yaşlı

kaba ve düzensiz bir çökel gereçle dolmuştur. Bu çökeller genç fayların etkisiyle faylarla sınırlı

bloklarda birincil konumlarını yer yer kaybetmiş ve eğimler kazanmıştır (tilt olmuş), ancak

kıvrımsızdır. Bu genç çökeller önceki tüm birimleri açılı diskordansla örtmektedir.

Troodos Masifi kalın bir ofiyolit dizisiyle temsil edilir. Bu ofiyolit Doğu Akdeniz’in okyanusal

litosferik dilimini temsil eder. Geç Kretase’de gelişmiştir. Kıbrıs’ın güneyinde Doğu Akdeniz’in

günümüzdeki ofiyolitik litosferi Kıbrısın altına kuzey yönünde dalıp batmaktadır. Buna

bağlı olarak Kıbrıs’ın güneyinde dalma batma zonu üzerinde bir okyanus hendeği ve yığışım

prizması gelişmiştir.

Kıbrıs’ta tanınan tektonik birliklerin eşdeğerleri güney Anadolu’da görülür. Örneğin Misis-

Andırın dağ kuşağında yer alan tektonik birlikler, Beşparmak dağları ve ona paralel uzanan

tektonik birliklerle, yapısal düzenlenimler ve kaya-stratigrafik birimler olarak bire-bir eşdeğerdir.

Bu kuşak Doğuya doğru Maraş ve dolayında Doğu-Batı uzanımlı dağ sırası halini alır

ve Bitlis-Zagros Orojenik Kuşağının en güney kesimlerini temsil eder.

Troodos Ofiyoliti ve ilişkili tektonik birliklerin eşdeğerleri ise Arap levhasının Kuzey batı

39

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı 23-27 Nisan/April 2018 71st Geological Congress of Turkey

ucunda yer alan Amanos Dağlarında görülür. Bu dağ kuşağındaki Kızıldağ Ofiyolitinin Troodos’la

olan benzerliği uzun bir süreden beri bilinmektedir.

Bu bildiride Kuzey Kıbrıs’ta görülen tektonik birliklerin Güney Anadolu’daki uzanımları ile

istifsel ve yapısal konumları karşılaştırılacak ve gelişim mekanizmaları tartışılacaktır.

Şekil; Doğu Akdeniz’de yer alan ana tektonik birlikler ve yapısal kuşaklar ile bunların çevre

karasal alanlara uzanımlarını gösteren harita. Kısaltmalar. LvB,Levant baseni,TO; Troodos

Ofiyoliti, CB; Kıbrıs Baseni, LR; Larnaka baseni, GR; Gelincik Yükselimi (ofiyolitik bir temel

üzerinde oturmakta olup Troodos Ofiyolitini Kızıldağ Ofiyolitine bağlamaktadır), KBB;

Kiti-Baer-Bassit birliği. LB; Larnaka baseni, BB; Baer-Bassit, DFTZ; Ölü Deniz Fay Zonu,

KB; KelDağ Horstu, KZO; Kızıldağ Ofiyoliti, ATJ; Amik üçlü birleşme noktası, Ama M;

Amanos Dağları, ABF; Karasu tektonik çöküntüsünü batıdan sınırlıyan fay kuşağı (Karasu

Çöküntüsü ile Amanos horstunu ayıran fay zonu), BZSD; Geniş bir sinistral deformasyon

zonu; HLR; Hekateos-Latakya sırtı, HR; Hekateos sırtı (Kıbrıstaki Mammonya kompleksini

Suriyedeki Baer Bassite bağlamaktadır, YFTB; Yerasa kıvrım şaryaj kuşağı (Kuzeye itilmeli),

STTF; Troodos Masifi güneyindeki transform fay zonu, MM; Misis dağları, SKOF; Beşparmak

dağlarını güneyden sınırlıyan oblik fay (sol yanal ve güney yönlü ters fay bileşenli), Cont

UppCret-Mioc-Plioc?; Derin denizel ortamda Geç Kretase’den Miyosen ve belki de Pliyosen’e

kadar kesiksiz olarak gelişmiş çökelme alanı, CALC; Kıbrıs Anadolu su alttı bağlantı

kuşağı

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türkiye, GD Anadolu, Doğu Akdeniz, Tetis

40

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı 23-27 Nisan/April 2018 71st Geological Congress of Turkey

GEOLOGICAL CORRELATION BETWEEN SOUTHERN TURKEY

AND NORTHERN CYPRUS

Yücel Yılmaz

Istanbul Technical University, Faculty of Mines, Department of Geological Engineering,

Maslak – İstanbul - TURKEY

(yyilmaz@khas.edu.tr)

ABSTRACT

From the north to the south Cyprus consists of the following morphotectonic entities; Kyrenia

Range, Mesoria plain, Troodes Massif. The island is surrounded by the Meditterranean Sea.

In the North, the sea is shallow contrasting to the deep trench in the south. The Kyrenia range

is an east-west trending long and narrow mountain range bounded on the both sides by fault

belts.

The mophotectonic entities that are mentioned above correspond to some extent to the different

tectonic entities. It means that each one of these displays entirely different geological character.

The Kyrenia range is composed of an accretionary complex at the base overlain by an

arc volcanic cover accompanied by a thick deep sea sedimentary sequence. Along the extension

the Kyrenia Range is delimited on the both sides by oblique fault zones displaying revers

and strike-slip components. In the southern boundary the former and in the northern boundary

the latter appears to be dominant. Between the two fault zones the belt has been protruded

upward and formed the present mountain range. Under the transpressional regime the Mountain

range is continuing to elevate. At the same time the both flanks of the mountain are dropping

downward by normal faults (inverted fault) that have been generated by the increasing

gravity component. Therefore the mountain range commonly displays horst structure. Along

the southern boundary the Kyrenia Range was thrust over the sediments of the Mesoria Plain.

Consequently the sequence was locally tightly folded by the southerly-vergent recumbent folds

containing units up to the Miocene sediments. The folded succession was covered unconformably

by unfolded but locally tilted younger sediments. The Mesoria Plain is represented by a

thick sedimentary succession developed primarily in front of the southerly transported mountain

range as foreland flysch basin, which has later turned to a foreland fold and thrust belt.

Above the flysch a thick and coarse clastics, derived from the elevated mountain as the molass

sediments, mostly as fan deposits, when the Kyrenia Range began to rise above the sea, and

has reached finally its present structural style during the Plio-Quaternary. The areas bounded

by young faults the young unfolded successions were commonly back tilted toward the Kyrenia

Range. The molasses deposits cover all the older units with a distinct angular unconformity.

The Troodos Mountain consists of a thick ophiolite sequence, which represents a lithospheric

slice of the eastern Mediterranean ocean floor generated during the late Cretaceous. It has

been elevated more than once as displayed by the epi-ophiolitic cover sediments. To the south

of the Cyprus Island there are an accretionary complex and a deep trench. The former was

generated due to the northerly subducting oceanic lithosphere of the Eastern Mediterranean

Ocean.

The tectonic units that are recognized in Cyprus have their equivalents in the southern Anato41

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı 23-27 Nisan/April 2018 71st Geological Congress of Turkey

lia as exemplified from an east-west geological cross section across the Misis-Andırın Range

(see the accompanying map), which displays an identical section to that of the section seen in

the Kyrenian Range in the overall lithological characters and structural arrangements. The

Misis-Andırın Range on the other hand changes its elongation toward the east from north

south to the east west around the Maraş Region, and becomes the western tip of the Bitlis-

Zagros Orogenic Belt.

In this paper similarities between the Northern Cyprus and the Southern Anatolia will be

displayed and their mechanisms of formation will be discussed.

Figure. Map showing major tectonic units and belts of eastern Mediterranean region and their

extension to the neighboring land areas. Abbreviations: MB;Mesoria Plain, LvB;Levantine

Basin TO;Troodos ophiolite, CB;Cyprus Basin, LR;Larnaca ridge, GR; Geledzik Rise (Underlain

by ophiolite, and connecting Troodos and Kızıldağ ophiolites) KBB;Kiti Baer Bassit

unit, LB;Larmaca Basin, BB;Baer bassit, DFTZ; Dead Sea Fault zone, KD; Keldağ(mountain)

Horst, KZO ; Kızıldağ Ophiolite, ATJ; Amik triple junction, AmaM;Amanos mountain,

ABF;Western boundary fault of the Karasu depression (The fault that separates the Amanos

Mountain from the Karasu Depression) BZSD;Broad zone of sinistral deformation, HLR;-

Hecataeus-latacia Ridge, HKR: Hecataeus Ridge (Connecting the Mammonia Complex in

Cyprus with the Baer-Bassit Complex in Syria) YFTB;Yerasa Fold and Thrust belt (North vergent

thrust), STTF;Southern Troodos transform Fault Zone, MM; Misis Mountains; SKOF:

Southern Kyrenia Oblique Fault Zone, Cont.Upp Cret-Mioc-Plioc?; Continous sediment deposition

in the deep sea environment from Late Cretaceous to the Miocene and possibly to the

Pliocene, CALC;Cyprus-Anatolia subsea connection belt.

Keywords: Cyprus, Turkey, SE Anatolia, Eastern Mediterranean Sea, Tethys

Yazarlar
  • YÜCEL YILMAZ
Paylaş: