TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

Ülkemizde 1947 yılından bu yana sürekliliği hiç aksamadan sürdürülegelen ve ülkemiz yerbilimcilerinin birikimlerini aktarıp paylaştıkları Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın 65. sini 2012 yılında nkara‘da düzenlemekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz.
Kurultaylarımız; giderek artan bir katılım ve coşkuyla, zaman zaman da uluslararası katılımlarla, hızla gelişen bilim ve teknolojiye koşut olarak ülkemizde yerbilimi ve mühendisliği alanında gerçekleştirilen önemli bilimsel katkıların yanı sıra, sorun odaklı uygulamaya yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı ve üniversiteler ile değişik kurum ve kuruluşlardan katılımcıların bir araya getirildiği bir "Jeoloji şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.

Günümüzde yaşanan ve ülkemiz de dahil olmak üzere Dünya‘nın değişik bölgelerinde giderek artan doğal afetler ile çevre ve küresel iklim değişikliği kaynaklı sorunların neden oldukları olumsuz etkilerin yanı sıra, nüfustaki artışla birlikte gelişen hızlı ve çarpık kentleşme, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimiyle ilgili sorunlar, geçmişe oranla doğal kaynaklara duyulan gereksinimde önemli düzeydeki artış, mega mühendislik yapılarının inşası vb. gibi olgular; bu sorunların çözümü, sağlıklı ve güvenilir bir çevrede yaşanması ve doğal kaynakların verimli kullanımı açısından yerbilimi ve mühendisliğinin sağlayacağı katkıların ne denli önemli olduğunu her zamankinden daha fazla göstermektedir. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda, yukarıda ana hatlarıyla çerçevesi çizilen alanlarda yapılan yerbilimi ve mühendisliği konulu çalışmaların bilimsel bir platformda tartışmaya açılması ve elde edilen bilgilerin paylaşılması etkinliğin başlıca hedefleridir.

Nüfusun giderek artmasıyla pek çok kentin hızla büyüdüğü, dolayısıyla jeolojik faktörler gözetilerek ve gerekli mühendislik hizmetleri alınarak iyi planlanmış yeni yerleşimlere ve ulaşım ağlarına gereksinim duyulduğu bir dönemde olan ülkemizde, toplumun doğa olaylarından olumsuz şekilde etkilenmeden, güvenli ve sağlıklı bir çevrede konuşlandırılmış yerleşimlerde yaşamaları, hem çağdaş ve güvenli bir yaşamın gereği hem de mesleğimizin ilgi ve sorumluluk alanlarına giren başlıca konulardan biridir. Bu husus gözetilerek, jeolojinin temel konularıyla ilgili çalışmaların sunulup tartışılmasının yanı sıra, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı için "Geleceğin Kentleri ıçin Jeoloji Mühendisliği" başlığı kurultayın ağırlıklı teması olarak belirlenmiştir.

Kentleşme açısından mesleğimizin pek çok dalının doğrudan ve dolaylı katkısının yadsınamayacağı konuları içereceği için, bu ana temanın ilgi çekici olacağı inancındayız. Kurultayımızı teknik oturumların yanı sıra, çağrılı konuşmalar ve kurultayın ana teması ile uygulamacıların hangi donanımlara sahip jeoloji mühendislerini beklediklerinin tartışılacağı panellerle de zenginleştirmeyi hedeflemiş bulunuyoruz. Bunların yanı sıra, kurultaylarımızın dostlukların daha da pekiştirildiği vazgeçilmez bir bölümü olan kültürel ve sosyal etkinlikleri bu yıl daha zengin bir içerikle sunmayı da arzu ediyoruz.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, bir süreden bu yana başarılı şekilde uygulanageldiği gibi, yine oturum yürütücüleri tarafından yönlendirilecek olup, bildirilerin gönderilmesi ve iletişim, internet aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Aksamalara neden olunmaması için kurultay iletişim sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, bildiri özlerinin yazımı ve gönderilmesi için de kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca poster sunumlarının daha da özendirilmesi amacıyla poster hazırlama, sunum ve ödüllendirme kuralları da daha ayrıntılı şekilde duyurulmuştur. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın akademsiyenlerimizin ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan meslekdaşlarımızın ve jeoloji mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin katılımıyla zenginleşeceği inancındayız. Bu etkinliğe tüm yerbilimcilerin ilgi ve katkılarını bekler, kurultayımızın başarılı, üretken ve dostlukları pekiştirici bir şekilde geçmesini ve amacına ulaşmasını dileriz.

Düzenleme Kurulu