TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Poster Presentations

ANTROPOSEN VE ANTROPOJENİK KİRLİLİK  
   
GÜNEYDOĞU KARADENİZ KITA SAHANLIĞI SEDİMENTLERİNDE DANE BOYUTU DAĞILIMI VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN JEOAKÜMÜLASYON İNDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ; YOMRA ÖRNEĞİ / GRAIN SIZE DISTRIBUTION AND EVALUATION OF HEAVY METAL POLLUTION ACCORDING TO GEOACCUMULATION INDEX IN SOUTHEAST BLACK SEA CONTINENTAL SHELF SEDIMENTS; CASE STUDY OF YOMRA
Koray Özşeker, Coşkun Erüz
 
   
MERİÇ NEHRİ’NİN BENTİK DİYATOMELERİ VE SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL VE BİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / BENTHIC DIATOMS OF MERİÇ RIVER AND ASSESSMENT OF WATER QUALITY BY PHYSICOCHEMICAL AND BIOLOGICAL APPROACHES
Cem Tokatlı, Cüneyd Nadir Solak, Elif Yılmaz, Hayri Dayıoğlu
 
   
TUNCA NEHRİ’NIN EPİPELİK DİYATOME FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE SU KALİTESİNİN BİYOLOJİK DİYATOME İNDEKSİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ / A STUDY ON THE EPIPELIC DIATOM FLORA OF TUNCA RIVER AND EVALUATION OF WATER QUALITY BY USING BIOLOGICAL DIATOM INDEX
Cem Tokatlı, Cüneyd Nadir Solak, Elif Yılmaz, Hayri Dayıoğlu
 
   
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
   
ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE ESKİŞEHİR İLİ POTANSİYEL EROZYON ALANLARININ BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF POTENTIAL EROSION AREAS OF ESKİŞEHİR PROVINCE USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
İsmail Yılmaz
 
   
GRAVİTE (UYDU VERİLERİ) KULLANARAK, ANADOLU VE ÇEVRELEYEN DENİZLERE AİT TEKTONİK KOMPOZİSYONUN 2B VE 3B YAPI SINIRLARI / USING BY GRAVITY (SATELLITE DATA) TO ANATOLIA AND THE SURROUNDING SEAS 2D, 3D STRUCTURE BOUNDARIES OF THE TECTONIC COMPOSITION
Ceyhan Ertan Toker, Şule Gürboğa, Eşref Aylan, İrem Ergin, Emin U. Ulugergerli
  
   
YALOVA ÇEVRESİNDEKİ HEYELAN VE YÜZEYSEL DEFORMASYONLARIN ÇOK-ZAMANLI INSAR ANALİZLERİ / MULTI-TEMPORAL INSAR (MTI) ANALYSIS OF LANDSLIDE AND SURFACE DEFORMATIONS SURROUNDING YALOVA
Önder Kayadibi, Serap Arıkan
 
   
MTA’DA CBS ÇALIŞMALARI / GIS STUDIES IN MTA
Bahar Beşter Bengü, Çağdaş Gür, Sevilay Tan
 
   
BÖLGESEL JEOLOJİ VE TEKTONİK
   
ISTRANCA MASİFİ KUZEY KESİMLERİNDE (KB TÜRKİYE) GERİLMELİ MAKASLAMA ZONU BULGULARI / SHEAR ZONE EVIDENCE IN THE NORTHERN ISTRANCA MASSIF (NW TURKEY)
Serdar Akgündüz, Hayrettin Koral
 
   
OFİYOLİT İLE İLİŞKİLİ METAMORFİK TABAN KAYAÇLARININ PALEOMANYETİK İNCELENMESİ (MERSİN OFİYOLİTİ, TÜRKİYE) / PALEOMAGNETIC ANALYSIS OF METAMORPHIC SOLE ROCKS ASSOCIATED WITH THE MERSİN OPHIOLITE (SOUTHERN TURKEY)
Buğra Çavdar, Antony Morris, Mark Anderson, Luca Menegon, Osman Parlak
  
   
GEME KOMPLEKSİ: ORTA PONTİDLER’DE BİR “ROOF PENDANT” ÖRNEĞİ / GEME COMPLEX: A “ROOF PENDANT” EXAMPLE
FROM CENTRAL PONTIDES
Ali Ergen, Alper Bozkurt, Ercan Tuncay, Tolga Esirtgen
 
   
DEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLAR 
   
TOKAT-ARTOVA BÖLGESİNDE BULUNAN KALSEDON OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK ÖZELLİKLERİ / MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL AND GEMOLOGICAL FEATURES OF CHALCEDONY OCCURRENCES IN TOKAT-ARTOVA REGION
Koray Sozeri, Handan Günel, Erhan Duran, Nihal Çevik
 
   
DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 
   
BAZI DOĞALTAŞ NUMUNELERİNİN DONMA-ÇÖZÜNME VE ISIL ŞOK SONRASI EĞİLME DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARING THE FREEZE-THAW DURABILITY AND FLEXURAL RESISTANCE AFTER A THERMAL SHOCK FOR SOME NATURAL STONES
Gökhan Erol
  
   
GÜLÜMBE BÖLGESİ (BİLECİK-BATI TÜRKİYE) TAŞ OCAKLARINDA MERMER ÜRETİMİ VE DESENİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK PARAMETRELER / GEOLOGICAL PARAMETERS AFFECTING MARBLE PRODUCTION AND TEXTURE IN GÜLÜMBE REGION QUARRIES (BİLECİK-WESTERN TURKEY)
Serdar Akgündüz, Göksel Dursun, Abdulkerim Aydındağ, Atiye Tuğrul, Murat Yılmaz, Serkan Palas, Erdi Avcı
  
   
BURSA MERMERLERİNİN P-DALGA HIZI İLE ELEMENT İÇERİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN P-WAVE VELOCITY AND ELEMENT CONTENTS OF BURSA MARBLES BY REGRESSION ANALYSIS
Bilgehan Toksoy Ediş, Selman Er, Atiye Tuğrul
  
   
ÖNEMLİ BİR HAMMADDE KAYNAĞI: PROFİLLİT / AN IMPORTANT RAW MATERIAL SOURCE: PYROPHYLLITE
Nusret Güngör, Akın Akbulut, Behzat Gökçen Demir
 
   
ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ 
   
KOLOMBİYA’NIN KÖMÜR VE KÖMÜR KÖKENLİ DOĞALGAZ (CBM) POTANSİYELİ / COAL AND COALBED METHANE (CBM) POTENTIAL OF COLOMBIA
İlker Şengüler, Barış Elçi, Oscar Saavedra, Margaret Munoz, Onur Karakaya, Alp Malazgirt
 
   
SAN JUAN KÖMÜRLERİNİN (CERREJON, GUAJİRA, KOLOMBİYA) JEOLOJİK, KİMYASAL VE ORGANOPETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ /
GEOLOGICAL, CHEMICAL AND ORGANOPETROGRAPHIC PROPERTIES OF SAN JUAN COALS (CERREJON FORMATION, GUAJIRA, COLOMBIA)
İlker Şengüler, Barış Elçi, Margaret Munoz, Oscar Saavedra, Onur Karakaya, Alp Malazgirt
 
   
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ STATÜSÜ / LEGAL STATUS OF THE GENERAL DIRECTORATE OF MINING AND PETROLEUM AFFAIRS
Muradiye Çevikçelik
 
   
NİKSAR ÇEK-AYIR HAVZASINDAKİ SICAK VE MİNERALLİ SULARIN JEOKİMYASAL VE İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ / GEOCHEMICAL AND ISOTOPIC CHARACTERISTICS OF THERMAL AND MINERAL WATERS IN THE NİKSAR PULL-APART BASIN
Hafize Akıllı, Önder Kayadibi, Halim Mutlu, Akın Kürçer, Orhan Tatar
 
   
GEZEGEN JEOLOJİSİ 
UZAY KAYNAK KULLANIMI VE AY SİSTEMLERİ CEVHER REZERV STANDARTLARI / SPACE RESOURCE UTILIZATION (SRU) AND LUNAR ORE RESERV STANDARTS 101 (LORS-101)
Gülay Sezerer Kuru
 
   
BUZUL ORTAMINDAKİ VOLKANİK KAYAÇLARIN AYRIŞMA PROFİLLERİ: SOĞUK-BUZLU MARS YÜZEY PROSESLERİ İÇİN ÖNERMELERİ / ALTERATION PROFILES OF VOLCANIC ROCKS IN GLACIAL ENVIRONMENT: IMPLICATIONS FOR COLD-ICY MARS SURFACE PROCESSES
Yağmur Güneş, Nurgül Çelik Balcı
 
   
BAZALT BİLEŞİMLİ KAYAÇLARIN AYRIŞMASINDA MİKROBİYAL ETKİLER VE MARS İÇİN ÖNERMELERİ / MICROBIAL WEATHERING OF BASALTIC ROCKS AND IMPLICATIONS FOR MARS
Fatih Şekerci, Nurgül Çelik Balcı, Yağmur Güneş, Ali Haydar Gültekin
 
   
HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ 
   
ERGENE HAVZASI HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ / HYDROGEOCHEMICAL INVESTIGATION OF ERGENE BASIN
Can Berk Albayraktar, Anıl Küçüksümbül, Toygar Akar, Gültekin Tarcan
  
   
JEOFİZİK YÖNTEMLER VE JEOLOJİK UYGULAMALARI 
   
SPİL (MANİSA) DAĞININ KUZEY YAMACINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK VE FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE HEYELAN ALANI ETÜD ÇALIŞMASI / LANDSLIDE REGION SURVEY ON NORTHERN HILLSIDE OF MOUNT SPIL (MANİSA) BY GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL AND PHOTOGRAMETRIC METHODS
Coşkun Güneş, Emir Balkan, Sunay Mutlu, Emrah Pekkan, Muammer Tün, Ali Aykut Ece, Berkan Ecevitoğlu
 
   
GULEMAN KROMİT CEVHERLEŞMELERİ YERSEL GRAVİTE VE MANYETİK UYGULAMASI / LOCAL GRAVITY AND MAGNETIC SURVEY OVER GULEMAN CHROMITE DEPOSITS AND RESULTS
Özgür Sapancı, Arzu Uçar, Gürkan Tokat, Onur Karakaya, Alp Malazgirt
 
   
KENT JEOLOJİSİ, MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK 
   
KAYA BETON ARAYÜZÜNÜN MEKANİK DAVRANIŞLARI / MECHANICAL BEHAIVOURS OF ROCK-CONCRETE INTERFACES
Levent Selçuk, Derya Aşma
 
   
KÜLTÜREL JEOLOJİ, JEOLOJİK MİRAS VE JEOARKEOLOJİ 
   
BAŞBÜK İLK-ORTAOKULU DOĞA BİLİMLERİ KOLEKSİYONU / NATURAL SCIENCE COLLECTION OF BAŞBÜK PRIMARY-SECONDARY SCHOOL
Ahmet Yılmaz, Emrah Çoraman, Gönenç Göçmengil
 
   
MAGMATİK VE METAMORFİK PETROLOGY 
   
TROODOS OFİYOLİTİ VE IZU MARIANA (IBM) YAYI’NIN JEOKİMYASAL KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON GEOCEHMISTRY OF THE IZU BONIN MARIANA (IBM) ARC WITH GEOCHEMISTRY OF THE TROODOS OPHIOLITE
Elif Dilek Bayrakcıoğlu, Andrew McCaig, Ivan Savov
 
   
YENİŞAKRAN (ALİAĞA-İZMİR) ÇEVRESİNDEKİ ANDEZİTİK KAYAÇLARDA DEVİTRİFİKASYON SÜREÇLERİ İLE GELİŞEN SFERULİTİK YAPILAR / SPHERULITIC STRUCTURES RELATED TO DEVITRIFICATION PROCESSES IN ANDESITIC ROCKS AROUND YENİŞAKRAN (ALİAĞA-İZMİR)
Yeşim Yücel Öztürk, Cüneyt Akal, Cahit Helvacı
 
   
ELEKDAĞ METAFİYOLİTİNİN TEKTONOMETAMORFİK EVRİMİ, TÜRKİYR: PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA / TECTONOMETAMORPHIC EVOLUTION OF THE ELEKDAG METAOPHIOLITE, TURKEY: A PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL STUDY
Ekrem Özcan, Nazlı Ece Derinel
  
   
METALİK MADEN YATAKLARI 
   
ESKİŞEHİR GÜNEYDOĞUSUNDA OLASI EPİTERMAL MADEN YATAKLARININ CBS TABANLI UYGULAMALARLA ARAŞTIRILMASI / RESEARCHING POSSIBLE EPITHERMAL MINE LANDS WITH GIS BASED APPLICATIONS ON SOUTHERN ESKİŞEHİR
Coşkun Güneş, Hakan Uyguçgil
 
   
İVRİNDİ YÜKSEK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNİN 3B JEOLOJIK MODELİ (BALIKESIR-İVRİNDİ) / 3D GEOLOGICAL MODEL OF İVRİNDİ HIGH SULFIDATION EPITERMAL GOLD MINERALIZATION (BALIKESİR-İVRİNDİ)
Kadir Düz, İsmet Cengiz, Halil Aydıncak, Serdar Onur Avcı, İsmail Batuhan Kesim
 
   
EFEMÇUKURU (MENDERES-İZMİR) EPİTERMAL ALTIN YATAĞI’NI OLUŞTURAN HİDROTERMAL SIVILARIN KÖKENİ VE EVRİMİ / GENESIS AND SOURCE OF ORE-FORMING HYDROTHERMAL FLUIDS IN EFEMÇUKURU (MENDERES-IZMIR) EPITHERMAL GOLD DEPOSIT
Ömer Ilgın, Tolga Oyman
 
   
ESKİŞEHİR-KARAÇAM LATERİTİK NİKEL–DEMİR YATAĞINA AİT BAZI MİNERALOJİK-PETROGRAFIK ÖN BULGULAR / SOME MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL INDICATIONS ON ESKİŞEHİR- KARAÇAM LATERITIC NICKEL-IRON ORE DEPOSIT
Sema Kılıç, İ. Sönmez Sayılı, Sinan Akıska
 
   
ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND STRUCTURAL FEATURES OF GOLD MINERALIZATIONS OF THE CENTRAL KIZILKUM /
ORTA KIZILKUM BÖLGESİNDEKİ ALTIN CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİK VE YAPISAL ÇALIŞMALARININ ANALİZİ
Nafisa Yusupovna Dulabova, Jakhongir Jurabekovich Movlanov, Ziyoda Kamunalovna Axmedova 
 
   
PROCESSING OF REMOTE SENSING DATA TO DETERMINE THE LOCATION OF RARE-EARTH AND OTHER MINERALIZATIONS-A CASE STUDY: KULDZHUKTAU MOUNTAINS / NADİR TOPRAK VE DİĞER CEVHERLEŞME LOKASYONLARINI BELİRLEMEK İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN KULLANILMASI: KULDZHUKTAU DAĞLARI ÖRNEĞİ
Akram Bayramovich Goipov, Shokir Islomovich Akhmadov
 
   
TARGET AREA DETERMINATION WITH REMOTE SENSING METHOD IN THE WESTERN TERRITORY OF SOUTHERN NURATA MOUNTAINS / GÜNEY NURATA DAĞLARI BATI BÖLGESİNDE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE HEDEF ALAN BELİRLEME ÇALIŞMALARI
Jakhongir Jurabekovich Movlanov, Оmonov Xayitbay Axmadaliyevich
 
   
FEATURES OF BITUMINOUS DOLOMITES, BLACK (COMBUSTIBLE) SHALES, THEIR METAL POTENTIAL AND BIOTECHNOLOGICAL RESEARCHES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN / ÖZBEKİSTAN’DAKI BİTÜMLÜ DOLOMİTLERİN,
SİYAH (YANICI) ŞEYLLERİN ÖZELLİKLERİ, METAL POTANSİYELLERİ VE BİYOTEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Mavlyudaxon Akbarovna Munduzova, Yury Borisovich Ezhkov, Sergei Ivanovich Borminsky
 
   
PALEONTOLOJİ, PALEOCOĞRAFYA, PALEOİKLİM 
   
SİVAS HAVZASI GEÇ OLİGOSEN’İNDEN MEMELİ AYAK İZLERİ, TÜRKİYE / MAMMAL FOOTPRINTS FROM THE LATE OLIGOCENE OF THE SİVAS BASIN, TURKEY
Bekir Levent Mesci, Ahmet Cem Erkman, Şakir Önder Özkurt
 
   
NEW AMPHIBIAN AND REPTILIAN EARLY PLEISTOCENE FOSSIL ASSEMBLAGES FROM THE DACIAN BASIN (SOUTHERN ROMANIA) / DASİYEN HAVZASI’NDAN YENİ AMFİBİ VE SÜRÜNGEN İÇEREN ERKEN PLEYİSTOSEN FOSİL TOPLULUKLARI (GÜNEY ROMANYA)
Stefan Vasile, Marton Vencze, Alexandru Petculescu
  
   
MEMLİK KÖYÜ KUZEYİNDEKİ ORTA EOSEN YAŞLI ORHANİYE FORMASYONU’NUN BENTİK FORAMİNİFERA BİYOSTRATİGRAFİSİ / BENTHIC FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY OF MIDDLE EOCENE ORHANİYE FORMATION AT THE NORTH OF MEMLİK VILLAGE (CENTRAL ANATOLIA, TURKEY)
Ecem Erdoğdu, Nida Kılıç, Ali Deveciler
 
   
KIZILCA YÖRESİNDE TAVAS NAPI’NA AİT (LİKYA NAPLARI) ÜST SENOMANİYEN-ÜST TURONİYEN PELAJİK KİREÇTAŞLARININ PLANKTONİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARI (TAVAS, DENİZLİ, GB TÜRKİYE): ÖN BULGULAR / PLANKTONIC FORAMINIFERAL ASSEMBLAGES OF THE UPPER CENOMANIAN-UPPER TURONIAN PELAGIC LIMESTONES OF THE TAVAS NAPPE FROM THE KIZILCA AREA OF THE LYCIAN NAPPES (TAVAS, DENİZLİ, SW TURKEY): PRELIMINARY DATA
Bilal Sarı, Yağız Özkan Demirtay
 
   
STRATİGRAFİ-SEDİMANTOLOJİ 
   
ULAŞLI VE ZELVE (NEVŞEHİR) CİVARLARINDAKİ GEÇ MİYOSEN YAŞLI ÇÖKELLERİN PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE) / PALEO-ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF LATE MIOCENE SEDIMENTS AROUND ULAŞLI AND ZELVE (NEVŞEHIR) AREAS (CENTRAL ANATOLIA, TURKEY)
Ersel Göz
 
   
GÖKPINAR TUFA ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ VE DEPOLANMA MİMARİSİ (DENİZLİ, GB TÜRKİYE) / DEPOSITIONAL ARCHITECTURE OF THEGÖKPINAR TUFA DEPOSITS (DENIZLI, SW TURKEY)
Gamzenur Çağdaş, Mehmet Özkul, Ali Gökgöz
 
   
LAMİNALI TUFALARDA SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMALARI, ANTALYA GB TÜRKİYE / SEDIMENTOLOGY STUDIES ON LAMINATED TUFAS, ANTALYA, SW TURKEY
Mustafa Selman Arsay, Mehmet Özkul, Concha Arenas
 
   
TIBBİ JEOLOJİ 
   
ADIYAMAN-BESNİ BÖLGESİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN SULARIN TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / ASSESMENT OF CONSUMED DRINKING WATER IN ADIYAMAN-BESNİ AREA WITH RESPECT TO MEDICAL GEOLOGY
Şükrü Gül, Zeynep Özdemir, Betül Coşkun Önal
 
   

Paylaş: