TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Oturum Konuları

Oturumlar / Oturum Yürütücüleri

Scientific Sessions / Session Conveners

Kırmızı isimler davet edilmiş ancak henüz yanıt gelmemiş.
Names in red, invited but not replied yet.

75. Yıl Özel Şükran Oturumu [Session on75th Aniversary Special Thanks giving Session]): Dr. Necdet Özgül
Celal Şengör & Erdin Bozkurt

Alpin Kuşağı İçerisindeki Ofiyolitlere Bağlı Cevherleşmeler Oturumu [Session on Mineralizations Associated with Ophiolites in the Alpine Belt]
Osman Parlak, Nail Yıldırım & Özcan Dumanlılar

Alpin Orojenik Kuşağı İçerisinde Yer Alan Porfiri Cu±Mo±Au Cevherleşmelerinin Jeolojik Konumu Oturumu [Session on Geological Setting of Porphyry Cu±Mo±Au Deposits in the Alpine Orogenic Belt]
Ali İmer, Robert Moritz, Massimo Chiaradia & Rui Wang

Anadolu’da Kenetlerin Tanımı ve Evrimi (PrekambriyenGeç Eosen) Oturumu [Session on Definition and Evolution of the Anatolian Sutures (Precambrian−Late Eocene)]
Aral Okay & Erdinç Yiğitbaş

Andre Poisson Özel Oturumu [Special Session Dedicated to Andre Poisson]
Kaan Şevki Kavak, Orhan Tatar & Erdin Bozkurt

Çevre Jeolojisi ve Atık Yönetimi Oturumu [Session on Environmental Geology and Waste Management]
Haluk Akgün, Dilek Türer, Harun Aydın & Mustafa Kerem Koçkar

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Session on Precious and Semi-precious Stones]
Sabah Yılmaz-Şahin, Meltem Gürbüz & Koray Sözeri

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu [Session on Marine, Lacustrine and Coastal Geology]
Erol Sarı, Derman Dondurur, Kürşad Kadir Eriş & Suzan Leroy

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Oturumu [Session on Natural Disasters and Disaster Management]
Bülent Özmen, Ayşe Çağlayan, Murat Nurlu & Selim Özalp

Doğal Gaz Oturumu [Session on Natural Gas]
Özgür Sipahioğlu, Cüneyt Bayraktaroğlu & Mohammad Fallah

Doğal Mineralli Su Oturumu [Session on Natural Mineral Waters]
Fatma Gültekin, Fatma Aksever, Ayla Bozdağ, Manuchar Chikovani &Taygun Uzelli

Doğal Yapı Taşları Oturumu [Session on Natural Building Stones] 
Bahadır Ali Yavuz, Serkan Angı
& Aksoz Török

Doğu Akdeniz Bölgesinde Tarihsel Tsunamiler Oturumu [Session on Historical Tsunamis in the Eastern Mediterranean Region]
Şükrü Ersoy, Ahmet Cevdet Yalçıner & Haluk Özener

Ege’nin Tektoniği [Tectonics of Aegean Region]
Gürol Seyitoğlu 

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri Oturumu [Session on Proxies of Palaeoclimate Changes, Climate Variations & Sea Level Changes]
İsmail Ömer Yılmaz, Funda Akgün, Mehmet Akif Sarıkaya, Dominik Fleitmann, Mine Sezgül Kayseri Özer, Ezgi Ünal-İmer & Matthew Jones

Gaz Hidratlar: Alışagelmedik HidroKarbon Devriminde Bir Oyun Değiştirici [Session on Gas Hydrates]
Günay Çiftçi & Mahmut Parlaktuna

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Sessionon Future Geoscientists]
Yavuz Kaya & Alaettin Tuncer

Gezegen Jeolojisi Oturumu [Session on Planetary Geology]
Nurgül Balcı & Zerefsan Kaymaz

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu – 21.Yüzyılda Su: Sorunlar ve Çözümler Oturumu [Session on Hydrogeology and Water Resources Management Session – Water in the 21th Centruy; Challenges and Solutions]
Mehmet Ekmekçi, Muhterem Demiroğlu, Viviana Re & Müfit Şefik Doğdu

İleri Teknoloji Hammaddeleri Oturumu [Session on Raw Materials for Emerging Technologies]
Haşim Ağrılı, Nihal Yeşilören-Görmüş & Okay Çimen

Jeodezi ve Jeolojik Uygulamaları Oturumu [Session on Geodesy and Geological Applications]
Ziyadin Çakır, Aydın Üstün, Semih Ergintav & Phillippe Vernant

Jeo-Kaynakların (Madenler, Mineraller, Su Ve Enerji Kaynaklari Dâhil) Sürdürülebilir Kullanımı ve Jeoetik Oturumu [Session on Sustainable Use of Georesources (Including Mines, Water And Energy Resources) and Geoethics]
Yüksel Örgün Tutay, Dündar Çağlan & M. Cemal Göncüoğlu

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]
Cüneyt Şen, Kaan Sayıt, İbrahim Uysal & Mehmet Keskin

Jeomorfoloji Oturumu [Session on Geomorphology]
Cengiz Yıldırım, Taylan Sançar & Tolga Görüm

Jeotermal Enerji Oturumu [Session on Geothermal Energy]
Alper Baba, Oliver Vanderhaeghe & Cannur Bozkurt

Maden Kaynak ve Rezerv Sınıflamasında Yeni Yaklaşımlar Oturumu [Session on New Approaches in Mining Resource and Reserve Classification]
Atiye Tuğrul, Rene Sterk, Nuri Ceyhan & Özgür Acır

Kömür ve Bütümlü Şeyl Oturumu [Session on Coal and Bituminous Shale] 
Ali İhsan Karayiğit & C. Özgen Karacan

Kutup Çalışmaları Oturumu [Session on Polar Research] 
Raif Kandemir, Alper Gürbüz, Gonçalo Vieira, Pedro Pina & Kwansoo Kim

Kuaterner Döneminde Jeosfer, İklim ve İnsan Toplumları Arasındaki Etkileşimler Oturumu [Interactions Between the Geosphere, Climateand Human Societies During the Quaternary]
Naki Akçar, VuralYavuz, Susan-Ivy Ochs & Christian Schlüchter

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Session on Cultural Geology Geological Heritage and Geotourism]
Nizamettin Kazancı, Atike Nazik, Nazire Özgen Erdem & Ljerka Marjanac

Maden Yataklarının Yapısal Kontrolleri Oturumu [Session on Structural Controls on Mineral Deposits] 

Erdin Bozkurt, Bora Rojay & Bayram Artun

Magmatizma: Petroloji ve Jeodinamik Oturumu [Session on Magmatism: Petrology and Geodynamics]
Ali Polat, Yener Eyüboğlu & Di Cheng Zhu

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Session on Veteran Geological Engineers]
Ayhan Kösebalaban, Mine Alta & Taylan Eyyüboğlu

Kent Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Session on Urban Geology, Engineering Geology and Geotechnics]
Nihat Sinan Işık, Tamer Topal & Rubén Galindo-Aires

Neotektonik, Paleosismoloji ve Arkeosismoloji Oturumu [Session on Neotectonics, Palaeoseismology and Archaeoseismology]
Erhan Altunel,Taylan Sançar & Cengiz Zabcı

Ofiyolit ve Melanj Oturumu [Session on Ophiolites and Melanges]
Osman Parlak & Dongyang Lian

Türkiye Orojenik Altın Yatakları: örnekler, ana özellikleri ve Yapısal Unsurlar ve Metamorfizmayla İlişkileri [Session on Orogenic Gold Deposits of Turkey: Examples, Main Features and Relations with StructuralElements and Metamorphism]
İlkay Kuşcu

Paleomanyetizma Oturumu [Session on Palaeomagnetism] 
Cor Langereis, Wout Krijgsman, Nuretdin Kaymakcı & Bora Uzel

Ercan Özcan Özel Oturumu: Paleontoloji ve Stratigrafi  [Session Dedicated to Ercan Özcan: Paleontology and Stratigraphy]
Kemal Taslı, Ioan I. Bucur& Güldemin Darbaş

Petrol Jeolojisi Oturumu [Session on Petroleum Geology]
Zühtü Batı, Hasan Sarıkaya & Mohammad Fallah

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Session on Sedimentology and Sedimentary Processess]
Faruk Ocakoğlu, Ezher Tagliasacchi, Enrico Capezzuoli & Serkan Üner

Bütünleşik Stratigrafi ve Havza Analizi Oturumu [Session on Intregrated Stratigraphy and Basin Analysis]
Nuretdin Kaymakcı, Cihat Alçiçek & Özgür Sipahioğlu

Sondaj Yönetmeleri ve Teknolojileri Oturumu [Session on Drilling Methods and Technologies]
Mehmet Ruhi Akçıl & Celalettin Şimşek

Evaporit ve Lityum Oluşumları: Yatak Oluşumu, Endüstriyel Gelişmeler ve Teknolojik Uygulamalar [Evaporites and Lihtium Formations: Deposit Formation,Industrial Developments and Technological Implications] 
Cahit Helvacı & Martin Palmer

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Session on Medical Geology]
Fatma Toksoy Köksal, Carla Patinha, Hüseyin Yalçın & Hüseyin Evren Çubukçu

Toros ve Zagros Dağları Boyunca Pasif Kıta Kenarı Sedimentleri İçindeki Pb-Zn-Ba Yataklarının Oluşumu ve Ekonomik Önemi [Session on Occurrence and Economic Significance of Pb-Zn-Ba Deposits in the Passive Continental Margin Sediments of the Taurus and Zagros Mountains] 
Nurullah Haniliçi, Hüseyin Öztürk & Maria Boni

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Session on Remote Sensing and Geographic Information Systems]
Tolga Çan & Kaan Şevki Kavak

Volkanizma ve Volkanik Tehlikeler Oturumu [Session on Volcanism and Volcanic Hazards]
Gökhan Atıcı, Gonca Gençalioğlu Kuşcu & Mustafa Dönmez

Yer Bilimlerinde Sayısal Modelleme Oturumu [Session on Quantitative Modeling in Earth Sciences]
Oğuz Göğüş, HansThybo & Özge Dinç Göğüş

İklim Değişikliği, Tektonizma ve Taban Seviyesi Değişmeleri: Akdeniz Havzasında Yeryüzü Şekilleri Değişmelerinin Kuvaterner Kayıtları [Changing Climates, Tectonics and Base Levels: the Quaternary Record of Landscape Change in the Mediterranean Basin]
Tuncer Demir

Toplumun Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Earth Science Education of the Society]
Hükmü Orhan & Barış Semiz

Deniz ve Göl Paleosismolojisi Oturumu  [Session On Marine And Lacustrıne Paleoseismology]
Ulaş Avşar & Aurélia Hubert-Ferrari

Maden Aramalarında Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Session on Geophysical Applications in Mineral Exploration]
M. Emin Candansayar, Mert Köksal & Kürşad Bekar


 

 

Okunma Sayısı:
Paylaş: